βιομηχανικά

Αντλίες και ηλεκτραντλίες κατάλληλες για την ανύψωση νερού τροφοδοσίας και λυμάτων. Λύσεις με μεγάλη επιτυχία με ηλεκτραντλίες κατακόρυφου άξονα και πολυκυψελικές. Ηλεκτραντλίες τυποποιημένες βάσει των προτύπων DIN 24255.

Έργα
βιομηχανικά

Τομείς χρήσης

Ενέργεια

Προϊόντα

Χαρτοπολτός και χαρτί

Προϊόντα

Χημικός/Φαρμακευτικός τομέας

Προϊόντα

Υφαντουργία

Προϊόντα

Βυρσοδεψεία

Προϊόντα

Τρόφιμα και ποτά

Προϊόντα

Βιομηχανία μετάλλου

Προϊόντα

Τσιμέντο

Προϊόντα

Γυαλί

Προϊόντα