εγκατάσταση
LES ROUSSES
Πλεονεκτήματα
Ανάκτηση μη επεξεργασμένου νερού για την προμήθεια κανονιών τεχνητού χιονιού. Εγκατάσταση 2 οριζόντιων πολυβάθμιων αντλιών τύπου CAPRARI PM ικανότητας 150 m3/h και πίεσης κεφαλής έως 400 mCE.
2  PMS100 + 250 kW