εγκατάσταση
Ανανέωση του δήμου Bastau
Πλεονεκτήματα
14 αντλίες διαιρούμενου κελύφους - P2 συνολικά = 7.000 kW

Η μονάδα Bastau είναι ένα από τα τρία κύρια υδραγωγεία της πόλης Almaty.
Η μεγαλύτερη αντλία (SCC115-500) έχει σημείο απόδοσης 4000 m3/h @ 95m.
Οι αντλίες έχουν εγκατασταθεί επίσης σε διαφορετικές μονάδες γύρω από την πόλη.
Η Caprari είναι σήμερα ο κύριος προμηθευτής και των άλλων υδραγωγείων του Almaty
χάρη στην υψηλή απόδοση και αξιοπιστία του προϊόντος.