Γεωργια

Australia

εγκατάσταση
MERUNGLE HILL PROJECT
Πλεονεκτήματα
Αντλίες με κατακόρυφο άξονα


Έργο για την αντικατάσταση ενός παλαιού μικρού αρδευτικού δικτύου μέσω της εισαγωγής ενός συστήματος αγωγού υπό πίεση.  
Η πρόκληση σε αυτό το αίτημα ήταν η απαίτηση ενός πολύ ευρέος φάσματος ροών. Επομένως, η επιλογή ήταν η προμήθεια 3 μεγάλων κάθετων αντλιών 16" συν 2
8", για λειτουργία σε σταθερή πίεση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία του συστήματος